Perpustakaan Hadis 2

Assalamualaikum…

Baik! Saya akan terangkan secara terperinci tentang perjalanan ruangan ini dari sudut tajuk-tajuk perbincangan.

Tajuk “Perpustakaan Hadis”  adalah seperti berikut:

 • Ø Pengenalan ( 8 hari )
  • Istilah-Istilah Khusus
  • Gambaran Umum Ilmu Hadis
  • Sejarah Pengumpulan dan Penulisan Hadis (berdasarkan kurun)
  • Perbezaan Pandangan Sahabat r.a.h Dalam Penulisan Hadis
  • Penyelewengan Orientalis Berkenaan Fakta Penulisan Hadis
  • Bahan-Bahan Rujukan
  • Ø Perbincangan Manhaj Kitab ( 21 minggu )
   • Sahih Imam Bukhari
   • Sahih Imam Muslim
   • Al-Muwatho’ Imam Malik
   • Sunan Abu Daud As-sajastani
   • Sunan Abu Isa At-Tirmidzi
   • Sunan Abu Abd Rahman An-Nasaie
   • Sunan Al-Hafiz Abu Abdullah Ibn Majah
   • Musnad Imam Ahmad Ibn Hanbal
   • Sahih Ibn Khuzaimah
   • Sahih Ibn Hibban
   • Al-Mustadrak Li Al-Hakim An-Naisaburi
   • Sunan Al-Baihaqi
   • Sunan Ad-Darimi
   • Al-Mu’jam Al-Kabir Li Thabarani
   • Syarh As-sunnah Li Al-Baghawi
   • Jami’ Usul Fi Ahadis Ar-Rasul Li Ibn Athir
   • Al-Maudhu’aat Li Ibn Jauzi
   • Gharib Hadis Li Abi ‘Ubaid
   • Tuhfatul Asyraf Bi Ma’rifatil Athraf Li Al-Mizzi
   • At-Talkhisul Habir Li Al-Hafiz Ibn Hajar
   • Kanzul ‘Ummal Fi Sunan Al-Aqwal Wa Al-Af’al Li Al-Hindi
   • Ø Perbincangan Laman-Laman Web dan Program-Program Hadis

( 2 minggu )

 • Ø Perbincangan Perpustakaan Hadis Di Perpustakaan-Perpustakaan

( 4 minggu )

 • Ø Kesimpulan
 • Ø Penutup

Demikianlah pengisian-pengisian yang akan cuba saya bawa dalam ruangan ini. Semoga Allah mempermudahkan urusan kita dalam mengikuti perbincangan ini. Andainya ada kemusykilan, bolehlah diajukan soalan.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s